Bemutatkozás

A Hajdúnánási Református Óvoda története

2011-ben Szólláth Tibor – városunk új polgármestere – azzal a kéréssel kereste meg intézményünk fenntartóját, a Hajdúnánási Református Egyházközséget, hogy vállaljanak át a város kötelező feladataiból óvodai nevelési feladatokat – a városi igény alapján – három, vagy négy óvodai csoportot. Ezt a megkeresést az Egyházközség missziói elhívásnak is tekintette, ezért a Presbitérium egyhangú döntéssel támogatta. Isten iránti hálával láttuk azt a nagy érdeklődést, amit a város lakossága tanúsított a református óvoda indulása iránt.

Az óvodai tagozat épületét a Hajdúnánás Város Önkormányzattal kötött Használatba adási szerződés alapján az Iskola út 10. szám alatti felújított önkormányzati tulajdonú épületben kezdtük el, ahol az induláskor – a megállapodás szerint- a működési engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket is a Városi Önkormányzat biztosította.

A 2011/2012-es tanévben 8 fő óvodapedagógussal, 1 fő hitoktató – gyermekvédelmi felelőssel, 4 fő dajkával, 1 fő óvodatitkárral és 1 fő karbantartóval bővült az intézmény alkalmazotti közössége. „Széchenyi 2020″ TOP-1.4.1-15 konstrukció keretében 2017. május 3. napon született pozitív támogatói döntés eredményeképp a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda egy új óvoda épülettel gazdagodott. Az óvoda előző épülete régi családi házból lett kialakítva, így az épület adottságai korlátozottak, nem óvodai nevelés központúak voltak. Maga az épület állaga folyamatos felújítást, karbantartást igényelt, mely a javítások ellenére is amortizálódott, így a korszerűsítés hosszú távon nem volt gazdaságos.

A megítélt, összesen 180 millió forint támogatás segítségével az óvoda egy új, modern és energia hatékony óvodaépületet létesített a hozzá kapcsolódó berendezéssel, felszereléssel. Alapvető célunk az volt, hogy a gyermekek méltó, egészséges, korszerű és esztétikus környezetben tölthessék óvodás éveiket egy új kialakítású, óvodaépület létesítése által. Ez a cél, az európai uniós támogatásnak köszönhetően 2018 őszére megvalósulhatott. Az engedélyeztetés és a közbeszerzés sikeres lefolytatását követően az építési munkák 2017 őszén indultak meg, A beruházás eredményeképp egy 775,61 m2 hasznos alapterületű építmény jött létre 634,35 m2 épülettörzzsel és 143,43 m2 terasz résszel. Az új létesítmény 2018 szeptemberétől áll a gyermekek és az óvoda dolgozói rendelkezésére. Az érdeklődés megújult óvodánk iránt olyan nagy volt, hogy szinte azonnal kinőttük. Ezért a fenntartó önerős támogatásával, egy további csoportszobával egészült ki az épület. Így 2019-től már öt csoportban fogadhattuk a gyermekeket. Engedélyezett létszámunk 140 főre emelkedett, a szükséges óvópedagógus létszámunk pedig 10 főre.

Köszönetet mondunk az elsőknek, az építőknek, az óvoda indulását segítőknek. Köszönetet mondunk a fenntartó Hajdúnánási Református Egyházközség vezető lelkipásztorának, az őt segítő lelkipásztoroknak, a gondnok uraknak, a presbitériumnak, hogy mindenben segítették és segítik intézményünk fejlődését. Isten iránti hálával fogadjuk a külső és belső építkezések adta lehetőségeket, a szakmai és lelki megújulást alkalmazotti közösségünk életében. Intézményünk sorsát továbbra is Isten kezébe helyezzük.

Szabóné Marth Éva intézményvezető nyomán, Biró István intézményvezető

A fejlődés útján

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,”  (Márk 10,14)

Működésünket az Iskola utca 10. szám alatt lévő, korábbi években is óvodaként funkcionáló, régi polgári épületben kezdtük meg 4 gyermekcsoporttal. A Hajdúnánási Református Egyházközség által 2017 tavaszán benyújtott sikeres pályázatunk révén 2018 szeptemberében már három csoportos új, korszerű épületben kezdhettük meg nevelési évünket. Fenntartónk az időközben megnövekedet felvételi kérelmek számát figyelembe véve, még ugyanebben az évben önerőből tovább bővítette az épületet egy negyedik csoportszobával és annak kiszolgáló helyiségeivel.Óvodánk 2018. szeptember 1-től öt csoporttal működik. Jelenleg, a 2021-es évben is öt csoportban, 140 fős, maximális gyermeklétszámmal valósul meg intézményünkben a keresztyén szellemiségű óvodai nevelés. Csoportjainkat a szülők elvárásainak is megfelelően, homogén csoportszervezési formában (azonos életkorú gyermekek csoportja) alakítjuk ki.

Nagy öröm számunkra, hogy 2018 óta szolgálatunkat ideális feltételrendszerrel, esztétikus környezetben, szép, új épületben szeretettel végezhetjük.

 

Feltételrendszerünk

Óvodánk Hajdúnánás város szívében helyezkedik el, az ősi Református Általános Iskola közvetlen szomszédságában, a Református Templom közelében. Új óvodánk épülete és felszereltsége gyermekbarát, minden igényt kielégítő. A csoportszobákban megfelelő mennyiségű gyermekbútorral és fejlesztő játékkal rendelkezünk. Nagyméretű csoportszobáink az örömteli játék és mozgás alapvető feltételét biztosítják gyermekeink számára. A csoportszobákat és a fogadó teret az óvónők igényes dekorálással gazdagítva teszik

otthonosabbá. Eszközellátottságunkat bővítő DIOO készülékek kerültek beüzemelésre 2019 szeptemberében. A digitális eszközöket az 5-6-7 évesek csoportjában használjuk, mint a képességfejlesztés korszerű eszközét. A 2018/2019-es nevelési évtől a Sport-fejlesztési Programnak köszönhetően, óvodánk rendelkezik egy műfüves focipályával, amely a mozgásos tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására számtalan lehetőséget és eszközt biztosít. Eszközállományunk a Bozsik programhoz való csatlakozásunk révén évente újabb sporteszközzel gyarapszik. Óvodánk udvara folyamatosan szépül, játszóterünk is egyre több játékeszközzel gazdagszik.

Óvodánkban a gyermekekkel hitben járó óvodapedagógusok és nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak foglalkoznak.

Intézményünkben 11 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő tagintézmény vezetői feladatokat is ellát), 5 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhai kisegítő munkatárs dolgozik.  A Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából pályázati forráshoz rendelve, 2 fő nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatárs közreműködése is biztosított a gyermekek maximális, szeretetteljes ellátásához.

 

Pedagógiai hatásrendszerünk

“Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6)

 A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok és alapelvek igazi többletet jelentenek a hitben járó családok számára.

Programunk az Óvodai Nevelés Alapprogramjában megfogalmazott általános elvárásrendszerre épül, kiegészülve a Református Óvodai Nevelés Keretprogramjának többletével.

Küldetésünk, hogy „kreatív, reális önbizalommal bíró, Krisztusi szeretetben felnövekvő gyermekeket neveljünk, akik szeretik, tisztelik szüleiket, embertársaikat, tevékenységükkel Isten dicsőségét szolgálják, akik védik a teremtett világot és óvják a mások által épített világot, s ezáltal válnak alkalmassá az iskolai élet megkezdésére. Hangsúlyozzuk a szeretet és béke harmonikus egységének megteremtését.” „Olyan légkör megteremtésére törekszünk, melyben igen nagy hangsúlyt fektetünk a nyugalom, a béke, a derűs, együttműködő légkör kialakítására.”

Ennek érdekében csoportjainkban naponta Áhitatokat, valamint Hitéleti, Bibliatörténeti foglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel, a gyermekek számára feldolgozható, befogadható formában, játékosan.

Különös gondot fordítunk a környezettudatos magatartás kialakítására, a teremtett világ, a természet megszerettetésére, óvására, védelmére.

A hasznosítható hulladékokat gyűjtjük s kreatív módon gyermeki alkotások, produktumok létrehozásával újrahasznosítjuk. Növényeket, virágokat gondozunk és részt veszünk a „Madárbarát Óvoda programban” is.

Óvodai életünket bábszínházi előadásokkal, élményszerző sétákkal, látogatásokkal, múzeumi foglalkozásokon, kiállításokon való részvétellel színesítjük.

Nevelési céljaink:

  • A gyermekek számára szeretetteljes, elfogadó, befogadó, támogató légkör biztosítása.
  •  Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés.
  • A sikeres iskolakezdéshez, beilleszkedéshez szükséges testi, értelmi, érzelmi, szociális érettség kialakítása.
  • Kiemelt hangsúlyt fordítunk az anyanyelvi nevelésre, melyben kitüntetett szerepe van a meghitt beszélgetéseknek, az aktív kommunikációnak. Mind az óvodapedagógusok, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak törekszenek a modellértékű beszéd és kulturált viselkedés bemutatására és elvárására.
  • Szeretetre nevelés, amely az elfogadásra, önuralomra, szolgálatkészségre és személyes hitre nevelésen keresztül valósul meg.

 

Hagyományaink, ünnepeink, rendezvényeink

Óvodánk keresztyén arculatához nagymértékben hozzájárul ünnepeink, hagyományaink, rendezvényeink sajátos gyakorlata.

„És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.” (Kolossé 3:17

A nevelési évünknek keretet biztosító ünnepi alkalmaink, az évnyitó és záró Családi Istentiszteletek, melyeken az intézmény minden alkalmazottja és a családok együtt vesznek részt. Ezeknek az alkalmaknak a fénypontját a gyermekek szolgálata adja.

Óvodánk sajátos rendezvényei a Családi Napok, melyek minden nevelési évben hagyományként megrendezésre kerülnek. Alkalmai: Őszi Vásár, Adventi gyertyagyújtások, Farsang, Anyák napi Családi sportnap.

Októberben rendezzük meg az Őszi Vásárt, melynek bevételét gyermekjátékokra és eszközfejlesztésre fordítjuk. Ekkor kerül sor óvodánk születésnapi köszöntésére is. Ebben az évben jubilálunk, 10 éves lesz óvodánk 2021. augusztus 29-én.

Az adventi időszakban kerül sor az Adventi Gyertyagyújtások Családi rendezvényeinek alkalmaira minden gyermekcsoportban.

A Farsang rendezvényei, csoportszinten megrendezett Családi Napok.

Az „Anyák napi Családi Sportnap” – óvodai szinten megvalósuló ünnepi rendezvényünk sajátos ünnepi alkalommá nőtte ki magát. Tartalmában sajátosan ötvöződik a hála és az öröm élménye, hiszen Isten szereti az ünneplőbe öltözött örömöt. Ezáltal ezen a napon ünneplünk és egy örömteli, tartalmas délelőttöt töltünk együtt a családokkal.

Karácsonykor és Pünkösdkor nemcsak óvodai keretek között ünneplünk, hanem a fenntartó egyházközség gyülekezeti tagjaival közösen a templomban és külső helyszínen, a Gyülekezeti Családi Nap keretében a Kenderes kertben.

Sajátos hagyományunk a Gyermeknaphoz kapcsolt óvodai szintű rendezvényünk, melynek keretében vonatos kirándulással egybekötött játék délelőttöt valósítunk meg.

Nevelési évünk záró eseményeinek sorából kiemelkedik az iskolába készülő nagycsoportosaink búcsúzása, ballagása. Újszerű szemléletformálással törekszünk arra, hogy ünnepeink a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva játékosak és élményszerűek legyenek.

Óvodánk mindennapjait a csoportok tematikus tervei szerint megvalósuló sokoldalú fejlesztő pedagógiai tevékenység, valamint a tehetségműhelyek programjai teszik élményszerűen gazdaggá.

Óvodánkban biztosított a logopédiai ellátás, a szenzoros mozgásfejlesztő torna, valamint a tanulási képességfejlesztő foglalkozások rendszere a Református EGYMI szakembereinek szolgálatával.

Önköltséges formában, a szülői igényeket is figyelembe véve kínáljuk a lehetőségét az úszás, a néptánc és korai idegen nyelvi foglalkozásoknak.

Intézményünkben belső önellenőrzési csoport működik. Az intézményvezetői ellenőrzés folyamatos, mely az országos tanfelügyeleti kézikönyv alapján történik. Továbbá részt veszünk az országos pedagógusminősítési rendszerben is.

„Áldás a bejövőnek és békesség a kimenőnek”

Olvasható vendégfogadó táblánkon az óvoda bejáratánál. Nagyon szeretnénk, és Isten áldását kérjük, hogy ezek a szavak életre keljenek Református Óvodánkban.

Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka a családoknak, s a gyermeknek elsősorban a szüleitől kell megkapnia a szeretettel teli életre felkészítő nevelést. Ebben kívánunk mi Isten áldásával, szolgálatunk révén segítő kezet nyújtani.

     Tóth Gáborné

tagintézmény-vezető

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet… tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”    (Mt 28,19-20)

Református óvodánk specifikuma a hitéleti nevelés. Keresztyén nevelésünk szellemisége áthatja az óvoda egész napját, és megalapozza, meghatározza teljes tevékenységrendszerét. Valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, a gyermekkor Isten rendelése. ” Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6). Ezzel a belső meggyőződéssel formáljuk a gyermekek személyiségét, és rakjuk le a keresztyén értékrend alapjait. Szolgálatunk földi jutalma az, amikor a Lélek gyümölcseit megjelenni látjuk a gyermekek viselkedésében: szeretet, türelem, hűség, jóság, öröm, hála, megbocsátás, a rossz elítélése, elfogadás…

Célunk: gyermekeink hitre jutása, ezáltal öntudatos, hitvalló keresztyén emberré nevelése. A felnőttek szeretetén és példáján keresztül alakuljon ki bennük a gondviselő Mennyei Atya iránti bizalom és szeretet.

Feladatunk, hogy a gyermekek személyiségét, érzelmét, értelmét, a közösségi és szociális viszonyulásait az evangélium szellemében segítsük elő. Az óvodánk dolgozói elhivatottak. Hűen szolgáljuk Istent és neveljük a reánk bízott gyermekeket. Feladatunkat betölteni csak a családokkal szorosan együttműködve tudjuk, hiszen a gyermek az alapot otthonról kapja. A családok hitéletbe való bevonásánál a mi dolgunk a lehetőség, Isten hívásának szeretetteljes felkínálása.

Istennel való személyes kapcsolatunk az Istennel való párbeszédben, vagyis az imádságban jut elsődleges kifejezésre. Ezért a kisgyermekek hitre jutásához kiemelt feladatunk az imádságra nevelés. „Uram, taníts meg minket imádkozni…” (Lk 11,1). Az ima Isten ajándéka. Maga Jézus mondta, hogy lélekből kell fakadnia! Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által.” (Júd 1,20). Hozzászoktatjuk a gyerekeket ahhoz, hogy az imádság szent dolog, és ehhez elcsendesedésre, Istenre figyelő szívre van szükség. Példát mutatunk abban, hogy a felnőttek imádsága is szívből jövő.Arra törekszünk, hogy a gyerekek számára legyen természetes az, hogy Isten elé viszik kéréseiket, vágyaikat, nehézségeiket, és köszönet formájában kifejezik a hálájukat. Arra is megtanítjuk a gyerekeket, hogy Isten minden imádságra figyel, de nem mindig úgy hallgatja meg, ahogyan mi szeretnénk. Ő mindig jobban tudja, mire van szükségünk.

Az imádságra nevelésnek része, hogy megtanítjuk az imádkozás formáját és szokásrendszerét (a kéz összekulcsolása, fej meghajtása, elcsendesedés).

Kezdetben egyszerű, rövid kötött imádságokat tanítunk (étkezés előtti, utáni, hálaadó, lefekvés előtti imádság,stb.). Később a gyermekek előtt saját szavainkkal mondunk rövid, egyszerű imát. Fokozatosan szoktatjuk rá a gyerekeket arra, hogy ők is próbálkozzanak saját szavaikkal imádkozni (egyéni imádság). Megtanítjuk a gyermekeket kérni, hálát adni, Istent dicsérni. Együtt fedezzük fel, hogy mindennap van miért hálát adni. Örvendezünk az élet apró örömei felett, megbeszéljük az élet kisebb-nagyobb gondjait.

A keresztyén szellemű neveléshez hitéleti tevékenységek is kapcsolódnak, melyekben a hitünket konkrét gyakorlati formában is megéljük. „Az igaz ember pedig hitből él.” (Róma 1,17) A hitet gyakorló tevékenységeket az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével (játékosság, egyéni bánásmód) szervezzük meg. A hitéleti szókincset átgondoltan gyarapítjuk. Figyelünk a gyermeki gondolkodás sajátosságaira, kerüljük az elvont allegorikus képeket, fogalmakat. Összeállítottuk az óvodás korosztálynak szóló keresztyén tartalmú gyermek énekgyűjteményünket.

Mindennapi áhítatot a reggeli elcsöndesedés perceiben tartunk. A csoportszobákban berendezett hitéleti sarok állandó helyet ad a lelki feltöltődésnek. A gyermekáhítatokon Istennel ismerkedünk, és tolmácsoljuk a napi üzenetet. Az áhítathoz nyugalmat biztosítunk, és törekszünk tapintatosan mindegyik gyereket bevonni a közös beszélgetésbe.Fontosnak tartjuk, hogy mindig legyen időnk meghallgatni egymást. A lelki beszélgetések alkalmával kiderülnek az egyéni vágyak, bánatok, számba vesszük a hiányzókat, ismerkedünk a gyerekek családjaival is. Mindeközben hálát adunk Istennek életünkért, szüleinkért, otthonunkért. Ezáltal érzik a gyerekek, hogy fontosak számunkra, Isten számára, és egymás számára is.

Gyakran előveszünk egy-egy témát hitéletünk köréből, amely érdekli őket. Válaszolunk kérdéseikre, felmerülő gondjaikra, együtt örülünk örömeiknek. Beszélgetést kezdeményezünk egy-egy Igéről (aranymondásról), amely érthetővé tehető a gyermekek számára. Célunk, hogy a gyermekek természetesnek vegyék Isten jelenvalóságát, azt, hogy Ő figyel ránk, és bátran fordulhatnak Hozzá. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)

A mindennapi áhítatok anyagát Dráviczki Csaba – Bárányka füzetek I-II-III. könyveiből merítjük, ami hatalmas segítség ahhoz, hogy Isten szava érthetően szólaljon meg a gyermekek számára.

           Bibliai történetek, hitéleti foglalkozáskeretében mi, óvodapedagógusok heti egy alkalommal tartunk kötött szervezeti formában bibliaismereti feldolgozást. Anyagát a Hitéleti munkaközösség által összeállított éves ütemtervben rögzítjük. Szellemiségét Isten Igéje, a Szentírás határozza meg.

A bibliai történetek elmondásának elsődleges célja ebben az életkorban az, hogy Isten szeretetéről, Isten és ember kapcsolatáról az empatikusan átélt történetek segítségével olyan élményeket, tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek, melyek idővel a gondolkodásukban is megjelennek.

A gyerekeknek megmutatjuk a Bibliát, és megismertetjük őket a hozzájuk szóló Gyermek Bibliákkal.

Az óvodáskor a legfogékonyabb időszak, amikor egész életre meghatározó lehet Isten szeretetének, közelségének élménye.

A történet elmondásánál betartjuk az igeszerűség és az egyszerűség szabályait. A gyermekek érdeklődését fenntartva dramatikus és szemléltető eszközöket használunk. Az előadásmódunkban törekszünk az átélésre.

Óvodai áhítatra havonta egy alkalommal kerül sor. Helyszín a templom, gyülekezeti ház, vagy az óvoda. Szolgálatot végez a vezető lelkipásztor, vagy a beosztott lelkipásztorok.

               A családi istentisztelet híd az óvoda és a gyülekezet élete között. A minden hónap első vasárnapján tartott családi istentiszteletek az óvodás és a kisiskolás gyermekek nyelvén szólaltatják meg az evangéliumot.

Az óvodás gyermekek a templomi szolgálataikon keresztül is ismerkednek a gyülekezettel. Feladatunk imádsággal, énekkel felkészíteni a gyerekeket a szolgálatra, és arra törekszünk, hogy a családtagok is bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe.

Molnár Andrásné

Hitéleti munkaközösség vezető

„Az egész test pedig az ő hatására, egybeilleszkedve és összefogva, és minden egyes rész adósságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4,16)

Egészséges, biztonságos környezetben az esélyegyenlőséget biztosítva igyekszünk óvodásaink testi fejlődéséhez, fizikai állapotának fejlődéséhez, lelki egészégének megőrzéséhez hozzájárulni. Az egészséges életvitel igényének alakítása már kisgyermek korban fontos, így a napi gondozást, testápolást, pihenést kiegészítjük egészségmegőrző szokások alakításával.

Játékos tevékenységrendszerében igyekszünk közvetlenül a következő életszakaszhoz szükséges pozitív tulajdonságok és képességek kibontakozását elősegíteni.

Egészségfejlesztő testmozgás során, sokszínű érdekes, változatos, játékos mozgásos tevékenységek átélésének lehetőségét teremthetjük meg.

 

Kiváló lehetőség az egészséges étkezés kialakításához a közösségben nyújtott példamutatás. A szülők segítségével gyümölcsnapokat szervezünk, valamint óvodai tevékenységeinkben is gyakran megjelennek játékos formában az egészséges ételekkel, italokkal történő ismerkedés.

 

 

 

 

Keresztyén szemléletünk alapján valljuk, hogy a harmonikus ember nem csupán a szervezet jó működését jelenti, hanem a kiegyensúlyozott lelkiállapotot is, amelyek egymással kölcsönösen és szorosan összefüggenek. Tehát a testi nevelés lelki hátterét a napi áhítatok jelentik óvodánkban.

 

Játékos mozgásformákkal testünk egészségének, fittségének megőrzéséért sokat teszünk.

A helyes táplálkozási szokások kialakításának szükségességét hangsúlyozzuk.

Megismerkedünk testünkkel és az egészségünk megőrzésének jelentőségével.

 

 

Lelki békénk megteremtéséhez bensőséges alkalmakat a napi áhítatok jelentenek.

Sebő Laura

Óvodapedagógus

Játék  

„Minden emberi cselekvésnek megvan az ideje.” (Préd. 2, 27)

A külső világ tevékeny megismerése

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1 Móz 1. 31)

      

Mesélés, versélés

 „Boldog, aki felolvassa, és boldogok., akik hallgatják…” (Jel 1,3)

 

  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

 „Énekeljetek új dalt az Úrnak, daloljatok neki szép öröméneket zengve!” (Zsolt 33,3)

               

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

„Mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.

(Péld 8,30)

Mozgás

„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” (2Tim 2,5)

„A tehetség természeti kincs, önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvásra. Gondozásra.” (Gyarmati Éva)

A kiemelt figyelmet igénylők, ezen belül is a különleges bánásmódot igénylők között kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetség ígéretekre.

Óvodánkban 4 éve foglalkozunk különböző tehetséggondozó műhelyekkel. A Református EGYMI Országos Értékteremtő Tehetségközpontjához csatlakoztunk tevékenységükkel. Minden csoportban az 5. életévüket betöltött gyerekek vehetnek részt. Jelenleg 6 műhelyben folyik a tehetséggondozás a Bárka Tehetséggondozási Program alapján.

Heti egyszer, 35- 40 perces időtartamban foglalkoznak műhelyeinkben az óvodapedagógusok a gyermekekkel, az életkori sajátosságok, egyéni szükségletek, és az egyéni fejlettség figyelembe vételével. Minden műhelynek megvan a specialitása. Más- más helyszínen működnek óvodán belül.

Jó látni és átélni közösen a gyermekekkel az egyes alkalmakat, melyet felszabadult örömmel élnek át és új tapasztalatokkal gazdagodnak.

„ A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.” (Steven Gerard)

Tehetség műhelyeink rövid bemutatása:

Gyermektánc

A gyermekek a népzenével ismerkednek, különböző forgásokkal, ki- bekerítős játékokat sajátítanak el. A mozgás öröme és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll, a mozgás koordinációt is nagymértékben fejleszti. A harmonikus növekedést nagyban elősegíti a népi játékok rendszeres gyakorlása, a ritmusos mozgás (zene és tánc) a gyermek személyiségének fejlesztésében releváns szerepet tölt be.

A csoport vezetője Dombi Sándorné Csengeri Anikó.


Sport műhely

Ahhoz, hogy egy „genetikai ígéret” valódi tehetséggé váljék megfelelő környezet szükséges. A kiváló örökletes adottságok alapvető előfeltételét jelentik a kiemelkedő spotteljesítmények. Különböző ügyességi játékokon keresztül megfigyelhető a gyermekek képességei: alap-és erő állóképesség, nagy mozgás fejlettség, mozgás koordináltság, reakció képesség, egyensúlyérzék, koncentrációs képességek. A műhely foglalkozásain ezek megalapozása történik.

 A műhely vezetője Horváth Lászlóné.


Ének-Zene műhely

A korai zenei nevelés meghatározó jelentőségű. A kisgyermekek önkéntelenül figyelnek a zenére, megragadja őket a dallam. Minél korábban el kell kezdeni a gyermekek zenei képességeinek fejlesztését, mert körülbelül 9 éves korig kialakul, stabilizálódik a muzikalitás. A műhely célja a tehetségígéretes gyermekek képességeinek kibontakoztatása.

Vezetője Deákné Reszegi Ilona.


Természet és matematika műhely

Cél a tehetség megnyilvánulásának korai felismerése, fejlesztése, gondozása, komplex személyiség fejlesztése a matematikai tapasztalatokon keresztül. Fontos feladat a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztése, ösztönzése.

A műhely vezetője Tikászné Sebők Éva.


Dráma játékok

A drámapedagógia a személyiségépítést célozza meg. A módszert már óvodás korban célszerű elkezdeni. Dramatikus nevelés hatására a gyerekek gondolkodása, önállósága, kommunikációs készsége egyaránt fejlődik, gazdagodik.

A csoport vezetője Sebő Laura.


Vizuális műhely

A tehetségműhely célja a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése vizuális technikákon keresztül. Feladata a kreatív, tehetségígéretes gyermekek komplex személyiségfejlesztése, gondozása a művészeteken keresztül.

A műhely vezetője Józsi-Tóth Éva.


Bozsik Ovi foci

A 2018/2019- es nevelési évben, az Ovi- Sport Program jóvoltából Hajdúnánáson elsőként gazdagodtunk egy Ovi- foci Multifunkcionális Műfüves pályával.

Ezzel egy időben óvodánk bekapcsolódott az Intézményi Bozsik Programba.

Célunk, hogy a labdarúgást, mint sportot megkedveltessük a gyerekekkel, a játékszabályokat megismerjék, labdaérzékük fejlődjön. Technikai alapokat oktatunk játékokon keresztül és arra törekszünk, hogy edzés- és mérkőzés fegyelmük kialakuljon.

Az edzéseket jó idő esetén a műfüves pályán, a téli időszakban pedig a Református Általános Iskola tornatermében tartjuk heti egy alkalommal. Évente 4 alkalommal veszünk részt. Bozsik Tornákon. A MLSZ jóvoltából óvodánk minden évben részesül sporteszköz támogatásából.

A Bozsik Ovi foci program vezetője Varga Anikó


Sakkjátszótér

Életkori sajátosságokat figyelembe véve, komplex lehetőségeket nyújt az óvodáskorú gyermekek képességfejlesztéséhez. Fejleszti a stratégiai gondolkodást, kreativitást, problémamegoldó képességet, mozgáskoordinációt, koncentrációt és a számfogalmat. A sakk alapszabályait használva fejleszti a gyerekeknél a hatékony tanulási folyamatokhoz szükséges készségeket.

A sakkjátszótér vezetője Szőke Erzsébet.


DIOO

A tehetség műhelyekkel egy időben beüzemelésre kerültek DIOO készülékek is. Ez a készülék egy digitális okosjáték óvodásoknak. Az eszközöket  5-6-7 évesek csoportjában használjuk, mint a képességfejlesztés korszerű eszközét. Játék közben fejleszt, képességeket növel, és követi a gyermek fejlődését. Mindig a gyermek képességeinek megfelelő feladatot ad, egyénileg értékel. Az okosjáték érintőképernyős digitális komplex rendszer, amely a kis felhasználók digitális tudását erősíti.

DIOO felelőse: Selmeczi-Gellér Adrianne/ pedagógiai asszisztens

„ Hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben. Velünk születik, mely kicsi kis odafigyeléssel Isteni csodákra képes már gyermekkorban is.” ( Albert Einstein)

 Tikászné Sebők Éva

Óvodapedagógus

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.